Κλινική Φαρμακολογία - Θεραπευτική

Δομή ΜΠΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική» έχει ως αντικείμενο την κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού στον κλάδο της Κλινικής Φαρμακολογίας. Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την διεκδίκηση θέσεων εργασίας σε ένα ευρύ εργασιακό χώρο που περιλαμβάνει την ακαδημαϊκή και την νοσοκομειακή ιατρική, την φαρμακοβιομηχανία, την κλινική έρευνα στο χώρο του φαρμάκου καθώς και διοικητικές και ρυθμιστικές υπηρεσίες στο χώρο της υγείας.

Θεματικές Ενότητες

Μοριακή Φαρμακολογία
Μεταβολισμός Φαρμάκου
Ανάπτυξη Φαρμάκων και Ιατρική Βασισμένη στις Ενδείξεις
Φαρμακοκινητική
Φαρμακογενετική
Κλινικές Δοκιμασίες
Θεραπευτική
Φαρμακοεπαγρύπνιση

Ανά Εξάμηνο

Α' Εξάμηνο
  • Ανάπτυξη Φαρμάκου. Προκλινικές μελέτες. Εργαστηριακές τεχνικές. Μοριακή βιολογία. Ανοσολογία. Ανοσοφαρμακολογία. Μοντέλα πειραματόζωων.

  • Αξιολόγηση νέων φαρμάκων. Κλινικές δοκιμές.

  • Βασικές έννοιες Κλινικής Φαρμακολογίας. Κλινική φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική. Επίβλεψη φαρμακευτικής αγωγής. Ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων.

  • Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων. Αλληλεπίδραση Φαρμάκων και Διατροφής. Εμβρυοτοξικότητα - Τερατογένεση.Φάρμακα κατά την εγκυμοσύνη.

  • Αρχές χρήσης φαρμάκων. Φαρμακοεπαγρύπνηση.Φαρμακοοικονομία. Οικονομία της Υγείας

.
Β' Εξάμηνο
  • Φάρμακα παθήσεων του αναπνευστικού. Φάρμακα παθήσεων του πεπτικού σωλήνα. Θεραπεία ηπατικών νόσων. Φάρμακα και αλκοολισμός. Φάρμακα κατά των λοιμώξεων. Φάρμακα και αιμοποιητικό. Ψυχικά νοσήματα.

  • Φάρμακα παθήσεων του κυκλοφορικού. Αντινεοπλασματικά φάρμακα. Θεραπεία Ενδοκρινικών διαταραχών. Παθήσεις Νευρικού Συστήματος.Υπερλιπιδαιμίες.

  • Ρευματολογικές παθήσεις. Διουρητικά. Φάρμακα επί χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Φάρμακα στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Φάρμακα και Αναισθησία.

  • Αρχές συνταγογραφίας - Evidence based Medicine. Ονοματολογία Φαρμάκων.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας-Γενετικής, Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας, Χημείας, Νοσηλευτικής και συναφών τμημάτων Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η χρονική διάρκεια των σπουδών Π.Μ.Σ. για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το σύνολο των πιστωτικών (ECTS) μονάδων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, καθώς και των μονάδων που αντιστοιχούν στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι τριάντα (30). Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ανέρχονται σε 90.

Στα δύο πρώτα εξάμηνα παραδίδονται μαθήματα με υποχρεωτική παρακολούθηση. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των φοιτητών και των διδασκόντων (διά ζώσης). Το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση και την συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων γίνονται σε έξι τριήμερα ανά εξάμηνο (Παρασκευή-Κυριακή). Υπάρχει η πιθανότητα το σύνολο ή μέρος των μαθημάτων να διεξαχθεί με σύγχρονη διδασκαλία εξ’ αποστάσεως, σε περίπτωση περιοριστικών μέτρων λόγω της επιδημίας του κορωνοϊου ή για άλλο έκτακτο λόγο.

Ως κύρια γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων ορίζεται η Ελληνική. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα διδασκαλίας μεμονωμένων μαθημάτων στην Αγγλική γλώσσα. Κατά συνέπεια, οι υποψήφιοι φοιτητές του Π.Μ.Σ. πρέπει να γνωρίζουν καλά την Αγγλική γλώσσα.

Στο τέλος του 1ου και 2ου ακαδημαϊκού εξαμήνου οι Σπουδαστές υποβάλλονται σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις, η επιτυχία των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την συνέχιση στα επόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα και παρουσιάζουν μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή στο τέλος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ανέρχονται σε 90. Για την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών, απαιτείται η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα του Π.Μ.Σ και στην Διπλωματική Εργασία. Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Κλινική Φαρμακολογία-Θεραπευτική».

Στο τρίτο εξάμηνο του προγράμματος προβλέπεται η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ). Ο μεταπτυχιακός σπουδαστής έχει δικαίωμα υποβολής θέματος, εφόσον έχει εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του Α΄ και Β΄ εξαμήνου. Η διάρκεια εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός εξαμήνου. Η εξέτασή της γίνεται κατά τη λήξη του Γ΄ εξαμήνου. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έγκαιρη παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας, δίνεται η δυνατότητα παρουσίασής της σε οποιαδήποτε επόμενη εξεταστική περίοδο.

Τα δίδακτρα για τα τρία εξάμηνα είναι 3.000 ευρώ και καταβάλλονται τμηματικά σε τρεις ισόποσες δόσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών. Η πρώτη δόση (1000 €) καταβάλλεται με την εγγραφή και οι υπόλοιπες δύο δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου. Βάσει της νομοθεσίας, απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης παρέχεται σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές/φοιτήτριες δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (άρθρο 35, παρ. 2, Ν.4485/17). Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών /τριών στο ΠΜΣ